OM DEN UFERDIGE INSTITUSJONEN// scroll down for English //


den uferdige institusjonen (DUI) er et atelierfelleskap og ikke-kommersielt produksjons- og visningsrom for profesjonelle kunstnere. Vi ble etablert i Laksevåg (Bergen) sommeren 2022. Sammen disponerer vi ca 800 m2 fordelt på̊ to store haller samt en rekke tilsluttende rom som utgjør private arbeidsværelser. Vi huser per i dag 10 faste medlemmer + 3 studio for kortere arbeidsopphold. Atelierfellesskapet har muliggjort etablering av fellesresurser som et kunstfaglig bibliotek, felles-kjøkken, verkstedshall og visningsrom.

DUI
er tuftet på en tilnærming til kunst og kunstnerisk prosess som grunnleggende åpen og i kontinuerlig endring. Vi tillegger kunsten en nær betingelsesløs egenverdi og ønsker å være en arena hvor kunst kontinuerlig blir forsøkt utviklet og utforsket på̊ nye og overraskende måter både individuelt og kollektivt.

Tankene om hvordan vi ønsker å utvikle den uferdige institusjonen er inspirert av Oskar & Sofie Hansens åpen form teori (1), for mange mest kjent som tankegodset Bergen Arkitektskole (BAS) (2) bygger sin institusjonelle identitet og pedagogiske tilnærming på. Åpen form karakteriseres av et syn om kunsten og arkitekturen som individuell og kollektiv samtidig, men ikke minst vektlegges organiske prosesser og delaktighet. Denne tankegangen prøver vi gjøre til credo for den uferdige institusjonen, både organisatorisk og for aktiviteter vi ønsker å gjennomføre i regi av den.

Vi søker å bygge oss selv gradvis og dynamisk på̊ en måte der de ulike individuelle aktivitetene til sammen blir det som definerer hva og hvem vi er. Vi søker selv-organisering og ressursmessig bærekraft. Gjenbruk, generøsitet og moderasjon står sentralt, men også̊ verdier som felleskap og eksperimentering. Navnet vårt forsøker å signalisere en identitet bygget på en holdning om at all sann kunst og kunnskap er uferdig i natur, og vilje til å utforske dette kritisk og i praksis.

1. https://www.sternberg-press.com/product/open-form-space-interaction-and-the-tradition-of-oskar-hansen/

2. https://bas.org/grunnlag-og-strategi/

                     
                                                        ///

ABOUT THE UNFINISHED INSTITUTION the unfinished institution (DUI) is a studio-collective and non-commercial production and project space for professional artists. We were established in Laksevåg (Bergen) in the summer of 2022. Together, we occupy approx. 800 m2, spread over two large halls. We also have a number of adjoined rooms that are used as private studios. Currently we house 10 permanent members and we have 3 studios that are used for shorter stays.  The studio community has developed shared resources like a library, a shared kitchen and a large communal workspace. 


DUIs is founded on the approach that art and the artistic process are fundamentally open and in continuous change. We want to be an arena where art is developed both individually and collectively in new and surprising ways. 


Our ideas about the unfinished institution are inspired by Oskar and Sofia Hansens open form theory (1). For many known as the vision that Bergen Arkitektskole (BAS) (2) builds its institutional identity and educational approach on. Open form is characterized by a view of art and architecture as collective and individual at the same time, with emphasis on organic processes and participation. 


We are trying to translate open form both organizationally as well as through the activities that we do under the unfinished institution’s premises. 


We seek to built ourselves gradually and dynamically. In such a way that the various individual activities together form the definition of what we do and who we are. Seeking self-organization and resource-wise sustainability. 


Generosity and community  are  central.  As well as values like experimentation and play. Our name signals an identity built on an attitude that all true art and knowledge are naturally unfinished, and a willingness to explore this critically in praxis. 


1. https://www.sternberg-press.com/product/open-form-space-interaction-and-the-tradition-of-oskar-hansen/

2. https://bas.org/grunnlag-og-strategi/


                                                                                   
                                       

                                            medlemmer/ members                                            
Alex Hamish Millar
Borghild Rudjord Unneland
Charlotte Besuijen
Felix Costain Schou
Fergus Tibbs
Gard Frantszen
Hild Borchgrevink
Karen Nicole Werner
Matias Grøttum
Michael Stumpf
Pauliina Pöllänen
Sveinung Rudjord Unneland
Åse Løvgren

samarbeidspartnere
/ collaborators
Radio multe 

Bergen arkitekthøgskole (BAS)

ROM for kunst og arkitektur 

Listening academy

Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) 

B-open 

Joy Forum 

Entrėe 

Trykkeriet 

Tekstallmenningen 

Kristiansand Kunsthall 

after the butcher

prøverommet / BIT Teatergarasjen 

arrant bodies press 

Lord Jim Publishing 

Forlaget Virkelig 

den uferdige presse forlag

STUDIO studio 

Blank Blank 

OPAFORM

Bergen Assembly 

Casiokids 

TAG TEAM STUDIO 

VOLT 

Holen Skole 

Kunstskolen i Bergen (KIB)

Fakultet for kunst musikk og design (KMD)

Teori og praksis