KJØKKENSAMTALER
er et prosjekt av kunstnerne Sveinung Unneland og Michael Stumpf igangsatt i konteksten av - og i relasjon til kjøkkenet på den uferdige institusjonen (dui) i Bergen.

Prosjektet er født utifra et ønske om å reflektere og adressere det vi som kulturarbeidere opplever som en voksende dissonans og motløshet innen kunstfeltet.(En følelse med røtter i opplevelsen og observasjonen av marketifiseringen  av utdanning og en industrialisering av kreativitet. Kjøkkensamtaler søker å inspirere til konstruktiv diskusjon av alternative muligheter. Dette kan vise oss eksempler på hvordan organisere arbeidet og felleskapet vårt på en annerledes måte.

Samtalen vil finne sted i felleskjøkkenet på den uferdige institusjonen på Laksevåg, Bergen. Kjøkkenet er å finne i det som utgjør studioets prosjektrom og er unnfanget som et samskapt skulpturelt objekt. Kjøkkensamtaler søker å bidra til kjøkkenet som et tverrfaglig prosjekt i stadig utvikling gjennom både fysiske og konseptuelle inngrep.

Formatet vil være en timelang rundbordssamtale mellom Sveinung, Michael og en invitert gjest som vi ser for oss vil revolvere rundt:
Kjøkkensamtaler håper å etablere en dialog med individuelle kunstnere og representanter for institusjoner, å lære sammen og etablere en pågående diskurs og forbindelse. Det vil bli gjort opptak av samtalene for arkivering, med mål om transkribering for digital og fysisk publisering.

                                                                                                                     

                                                                                                                       ///

KITCHEN CONVERSATIONS is a project by artists Sveinung Unneland and Michael Stumpf initiated in the context of – and in relation to the kitchen of the studio-collective den uferdige institusjon (dui) in Bergen.

Born out of a desire to reflect and address what we as cultural workers experience as growing dissonance and discouragement within the field of art. A sentiment rooted in the experience and observation of the marketisation of education and an industrialisation of creativity. Kitchen Conversations aims to inspire a constructive discussion towards alternative possibilities. That can show us examples of how to organise our work and community in a different way.

The conversation will take place in the common kitchen of the unfinished institution at Laksevåg, Bergen. Conceived as a co-created sculptural object the kitchen is located within the space what constitutes the project-space of the studio. Kitchen Conversations aims to contribute to the kitchen as a cross-disciplinary project that will develop over time through physical and conceptual interventions.

The format will be an hour-long round table conversation between Sveinung, Michael and an invited guest. That we imagine evolving around:                                                                        
                                                                   
Kitchen conversations hopes to establish a dialogue with individual artist and representatives of institutions, tolean toghether and establish an ongoing discourse and connection. The conversations will be recorded for archival purposes with the aim to be transcribed for digitalpublicaiotn and as printed matter.